راه اندازی پرتال خبری یزد پرس

پرتال خبری یزدپرس توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.