راه اندازی سامانه پیشرفته DGKASHT دیجی کاشت

سامانه نرم افزار فروش ابزار کشاورزی با نام تجاری “دیجی کاشت” راه اندازی گردید.