راه اندازی وب سایت هلدینگ دهکده اقتصادی امیدجلین (داباج)

وب سایت رسمی هلدینگ دهکده اقتصادی امیدجلین (داباج) راه اندازی گردید.