راه اندازی پرتال خبری TEHPRESS

پرتال خبری TEH PRESS توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.