راه اندازی پرتال خبری ایراکونومیک

پرتال خبری ایراکونومیک وسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.