راه اندازی نسخه جدید پرتال اتحادیه مرغداران استان گلستان

پرتال اتحادیه مرغداران استان گلستان توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.