راه اندازی نرم افزار آندروید BankInfo

نرم افزار مرجع اطلاع رسانی خدمات بانکی ایران (BANKINFO) توسط آسما طراحی و تولید گردید. این نرم افزار به سفارش موسسه اعتباری آرمان (امیدجلین) بوده و در سراسر کشور بصورت رایگان توزیع گردیده است.