راه اندازی سامانه مدیریت مشتریان (CRM) شرکت حساب اندیشان

سامانه مدیریت مشتریان (CRM) شرکت حساب اندیشان بر پایه سیستم CRM آسمان  راه اندازی گردید.همچنین وب سایت این شرکت بر پایه پرتال ثمین اجرا شد.