حمایت اسمان از سمینار بزرگ مدیریت فروش

در راستای حمایت از بخش فروش شرکت ها و معرفی راهکار نوین فروش شرکت اسمان حامی همایش اشنایی با مدیریت فروش گردیده است.