حمایت آسمان از نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان حامی نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم گردید.

 

poster_big