راه اندازی نسخه جدید پرتال گروه بازرگانی تکادجلین

پرتال گروه بازرگانی تکادجلین توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.