راه اندازی نسخه جدید پرتال مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی استان گلستان

پرتال مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی استان گلستان توسط نسخه جدید پرتال ثمین با موفقیت راه اندازی گردید.