راه اندازی پرتال و سیستم ایمیل مارکتینگ شرکت توری هیرکان