حضور آسمان در همایش امنیت تبادل اطلاعات و افتتاح مرکز آپا گلستان

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان در راستای حفظ امنیت اطلاعات مشتریان خود همیشه در حال توسعه دانش سازمانی در این زمینه میباشد. در همین زمینه شرکت در همایش امنیت تبادل اطلاعات و افتتاح مرکز آپا گلستان حضور بهم رسانیده است.