پرسشنامه استخدام در آسمان

هدف آسمان از آماده سازی این پرسشنامه کاری آشنا شدن با تعهد و مسئولیت پذیری ، تفکرات ، احساسات ، نگرش ، توانایی ، ریسک پذیری ، فداکاری شما دوست عزیز میباشد.

موارد نامبرده برای ما بسیار مهم تر از میزان تحصیلات ، سن ، سابقه کاری شما میباشد لذا در پاسخ های خود بسیار دقت بفرمایید زیرا ما به دنبال جواب های نمایشی و کاذب نمیباشیم .

شاید ظاهر بسیاری از سوالات ساده باشند ولی ویژگی شخصیتی که با طرح هر سوال ما به دنبال آن هستیم بسیار متفاوت تر از برداشت سطحی ازجواب آن سوال میباشد.

اطلاعات فردی

( نمونه جواب: لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد گرگان)

نمونه جواب: photoshop ، Office ، Windows Server و...

( reading , writing , talking )

نمونه جواب : ۲۵

نمونه جواب: خیابان ولی عصر، عدالت ۲۲

( فقط همراه )

شخصیت و رفتار برونگرا

برای هر کدام از سوالات این بخش بهترین پاسخ را انتخاب کنید

پاسخ به این سوال اختیاری میباشد

مصاحبه غیرحضوری

سعی کنید برای هر سوال توضیحات کافی و کوتاه دهید و توجه به این موضوع برای ما نشان دهنده هوش و ذکاوت شما میباشد .

از علایق، اهداف و افکارتان با ما بگویید تا بتوانیم بیشتر با شما آشنا بشویم

لطفا صبر کنید...