حمایت از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن

شرکت پشتیبانان پردازش آسمان از همایش ارتباط با مشتری CRM و روابط عمومی مدرن حمایت نمود. در راستای اهداف سال ۱۳۹۵ آسمان تمرکز خود را بر روی نرم افزار CRM لید گذاشته است.