پست مورخ May 16, 2016 at 09:36AM

#مدیر_خوب#موفقیت#خلاقیت_های_جالب #تلاش#پیروزی#کارمند#نمونه#مزد#حقوق#آسمان#ایران#گلستان#گرگان#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان?
به اینستاگرام ما بپیوندید