پست مورخ June 22, 2016 at 08:59PM

?پدر به دیدار بیل گیتس می رود
?پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم
?‍?بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند
?پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است
?‍?بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است ?پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود
?پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم
?‍مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم!
?پدر:اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!
?‍?مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد
و هدف به این ترتیب به انجام می رسد. ?  نتیجه
حتی اگر چیزی قابل لمس و نقد نداشته باشید باز هم می توانید با سرمایه ی ذهنی و روانی و خلاقیت های نرم افزاری و برنامه ریزی چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزید.
به اینستاگرام ما بپیوندید