پست مورخ July 24, 2016 at 08:45PM

فردی که دستش را دراز کرده و سـپـس دسـتـانـش را بـه طـریقی می چرخاند که دستش بالا و کف دستش پایین قرار می گیـرد، سـعی در توفق و برتری جویی دارد. این نوع دست دادن اغـلب اوقـات در مـوقـعـیـت هـای سیـاسی و دیپلماتیک کاربرد دارد.
#زبان_بدن#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان? گلستان#گرگان
به اینستاگرام ما بپیوندید