پست مورخ April 23, 2016 at 12:10PM

مذاکرات و تماس های خود را تحلیل کنید: برای این کار می توانید مکالمات خود را ضبط کرده و به آنها گوش دهید، در این گوش دادن ها شما می توانید نقاط ضعف و مشکلات خود در صحبت و کلمات منفی و نامطلوبی که بصورت اتفاقی از آنها استفاده می کنید را شناسایی کرده و در مکالمات بعدی انها را بکار نبرید.
#شرکت_پشتیبانان_پردازش_آسمان?
به اینستاگرام ما بپیوندید